Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ. 2561 -2564 (05 มี.ค. 2561)  
เชิญชมการประกวดแข่งขัน เมนูสุขาภาพ ของกิ๋นลำตำบลม่วงน้อย (24 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำป... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แจ้งประกาศเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตฯ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระด... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วง... (07 พ.ย. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (01 พ.ย. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (01 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (02 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ.256... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ... (22 พ.ค. 2560)
แนวทางปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกา... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในก... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทร... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันเทศบาล (04 พ.ค. 2561)  

ประเพณีสงกรานต์ป่าซาง ประ... (17 เม.ย. 2561)  

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ค... (05 เม.ย. 2561)  

โครงการจัดแสดงนิทรรศการศุ... (02 เม.ย. 2561)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสั... (15 ก.พ. 2561)

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใ... (02 ก.พ. 2561)

ประชุมประชาคมเพื่่อการจัด... (23 ม.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (19 ม.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ... (16 ม.ค. 2561)

มหกรรมจาวยอง ครั้งที่ 5 (16 ม.ค. 2561)

ประเพณีลอยกระทง 2560 (15 พ.ย. 2560)

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงา... (15 พ.ย. 2560)

วันปิยมหาราช (15 พ.ย. 2560)

มอบดอกไม้จันทร์ (15 พ.ย. 2560)

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหล... (29 ก.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (28 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมส่งเสิรมอาช... (28 ส.ค. 2560)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่... (21 ส.ค. 2560)

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ... (21 ส.ค. 2560)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ... (01 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระ... (19 เม.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบา... (19 เม.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเห... (17 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟั... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟั... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระ... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟั... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจร... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระ... (04 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟั... (23 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงสู... (12 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริม... (12 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อชุมชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.... (26 ม.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธ... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสนามจำนวน 10 ชุด... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย... (26 ธ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3/1 ถึง ซอย 4 หมู่ 8 โดยวิธี... (08 ธ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th