Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แจ้งประกาศเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตฯ (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วง... (07 พ.ย. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (01 พ.ย. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (01 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (02 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ.256... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ... (22 พ.ค. 2560)
แนวทางปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกา... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในก... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทร... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ.256... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่ว... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ปรับปรุงรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่... (27 ม.ค. 2560)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข... (27 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ... (16 ม.ค. 2561)  

มหกรรมจาวยอง ครั้งที่ 5 (16 ม.ค. 2561)  

ประเพณีลอยกระทง 2560 (15 พ.ย. 2560)  

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงา... (15 พ.ย. 2560)

วันปิยมหาราช (15 พ.ย. 2560)

มอบดอกไม้จันทร์ (15 พ.ย. 2560)

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหล... (29 ก.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (28 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมส่งเสิรมอาช... (28 ส.ค. 2560)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่... (21 ส.ค. 2560)

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ... (21 ส.ค. 2560)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ... (01 ส.ค. 2560)

โครงการกิจกรรมของโรงเรียน... (01 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (01 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมการเกษตรตา... (31 ก.ค. 2560)

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านกา... (31 ก.ค. 2560)

จิตอาสาเทศบาลตำบลม่วงน้อย... (21 ก.ค. 2560)

โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ ... (21 ก.ค. 2560)

โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้... (04 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (04 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธ... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสนามจำนวน 10 ชุด... (26 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย... (26 ธ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3/1 ถึง ซอย 4 หมู่ 8 โดยวิธี... (08 ธ.ค. 2560)
การจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่บริเวณข้างสำนักงาน ทต.ม่วงน้อย หมู่... (07 ธ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บริเวณ ซอย 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 (16 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (15 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านส... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราค... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (03 ต.ค. 2560)
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขยะไปกำจัด เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (25 ก.ย. 2560)
รายงานการพิจารณาราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (22 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์... (04 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก... (25 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการกั้นห้องข้างบันไดทางขึ้นสำนักงานเ... (03 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการขยายเขตระบบ... (28 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงฝายแบ่งน้ำ ฝายสันปูหนวด บ... (05 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th