Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 (19 ก.ย. 2566)  
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566... (19 ก.ย. 2566)  
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 (19 ก.ย. 2566)  
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (19 ก.ย. 2566)
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 (19 ก.ย. 2566)
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2... (19 ก.ย. 2566)
เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 (19 ก.ย. 2566)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (13 ก.ย. 2566)
คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข... (12 พ.ค. 2566)
รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส... (27 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมประชาคม ครั้ง... (20 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม (19 เม.ย. 2566)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน... (05 เม.ย. 2566)
รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดื... (05 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Pri... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน... (03 เม.ย. 2566)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (29 มี.ค. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (24 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางก... (06 ก.ย. 2566)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (25 ก.ค. 2566)  

โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านย... (21 ก.ค. 2566)  

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (20 ก.ค. 2566)

โครงการของโรงเรียนผู้สูงอ... (20 ก.ค. 2566)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรร... (18 ก.ค. 2566)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (18 ก.ค. 2566)

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ... (11 ก.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง... (07 ก.ค. 2566)

โครงการของโรงเรียนผู้สูงอ... (29 มิ.ย. 2566)

ประชุมหารือการจัดงานเกษตร... (28 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้า... (27 มิ.ย. 2566)

โครงการด้านการส่งเสริมพัฒ... (27 มิ.ย. 2566)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (23 มิ.ย. 2566)

โครงการอบรมด้านสาธารณสุข ... (22 มิ.ย. 2566)

1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผ... (20 มิ.ย. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กแล... (19 มิ.ย. 2566)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (14 มิ.ย. 2566)

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับบุ... (12 มิ.ย. 2566)

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ... (08 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (19 ก.ย. 2566)  
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1/2 ซอย 1/4 ซอย 4 หมู่ที 6 โดยวิธีเฉพาะ... (06 ก.ย. 2566)  
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1/3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 2566)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (01 ก.ย. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 ซอย 6/4 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3, ซอย 5, เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 5 โดยวิธี... (18 ส.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3/7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 2 พร้อมกำแพงดิน ซอย 2 ซอยบ้านนางสาวอนัญช... (16 ส.ค. 2566)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยหลังวัดสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 โดยวิ... (04 ส.ค. 2566)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอยข้างโรงเรียนบ้านป่าตาลถ... (04 ส.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (01 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่... (14 ก.ค. 2566)
โครงการปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.ลานกีฬาภายในอาคาร (บริเวณสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดม่วงน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (11 ก.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (07 ก.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก... (07 ก.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ ซอย 1-1, บ้านไร่ ซอย 2, บ้านแซม ซอย... (05 ก.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่ากอม่วง ซอย 1/1 หมู่ที่ 6 (05 ก.ค. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยตรงข้าม ซอย 4 หมู่ที่ 2 (05 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (14 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (07 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลิอกสรรหาและเลือกสร... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (08 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th