Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาล ฯ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที... (02 ส.ค. 2565)  
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาล ฯ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที... (02 ส.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 (02 ส.ค. 2565)  
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาล ฯ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที... (11 ก.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 (11 ก.ค. 2565)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (06 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (06 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมท้อ... (29 มิ.ย. 2565)
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาล ฯ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ.... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาล ฯ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที... (16 มิ.ย. 2565)
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาล ฯ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กยากจนและด้อย... (31 พ.ค. 2565)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (29 เม.ย. 2565)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประม... (28 เม.ย. 2565)
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ... (28 เม.ย. 2565)
รายงานรายรับ รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (25 เม.ย. 2565)
รายงานรายรับ รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (25 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขอ... (20 เม.ย. 2565)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (19 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตรวจประเมิน “ครัว... (20 ก.ค. 2565)  

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอ... (19 ก.ค. 2565)  

ประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่... (24 พ.ค. 2565)  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้... (23 พ.ค. 2565)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั... (06 พ.ค. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (29 เม.ย. 2565)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No G... (30 มี.ค. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (29 มี.ค. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒ... (25 มี.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (09 ก.พ. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (09 ก.พ. 2565)

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธร... (20 ม.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการติดตามประ... (22 ธ.ค. 2564)

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อ... (09 พ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง... (13 ส.ค. 2564)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั... (15 ก.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง... (13 ก.ค. 2564)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในช... (13 ก.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (08 ก.ค. 2564)

แจกเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุง... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ส.ค. 2565)  
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ส.ค. 2565)  
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2565)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณลำเหมืองซอย 6 หมู่ที่ 2 ข้างบ้านน... (11 ก.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ... (11 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับ... (07 ก.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำ... (07 มิ.ย. 2565)
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย รั้วแ... (31 พ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเ... (11 พ.ค. 2565)
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานเอนกประสงค์ข้างวัดสะปุ๋ง หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 2... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2565)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ช่วงบ้านนายบุญธรรม ฝั้นพรม ถึงสวนนาย... (09 มี.ค. 2565)
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.เพื่อการเกษตร บริเวณข้างบ้านนางหอมหวน กิจการนนท์ ... (07 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ... (10 ม.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำ... (10 ม.ค. 2565)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านสะปุ๋งหมู่ท... (20 ธ.ค. 2564)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านสะปุ๋ง ซอย 1/2 หมู่ที่ 3 โดยวิธ... (16 ธ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ... (15 ธ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเ... (15 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (14 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (07 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลิอกสรรหาและเลือกสร... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (08 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th