Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     ความเป็นมาของชุมชนบริเวณที่เป็นที่ตั้งชุมชนเทศบาลตำบลม่วงน้อย เป็นพื้นที่ที่มี การตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว โดยปรากฏหลักฐานว่าก่อนปี พ.ศ.2318 ได้มีชุมชนเล็ก ๆ ตั้งกระจายอยู่ใน บริเวณนี้ เพื่อต่อสู้กับพม่า เช่น บ้านหนองล้อง บ้านถ่อง (วัดร้างใกล้วัดสะปุ๋งและวัดป่าตาลในปัจจุบัน)
     
     ความสำคัญของชุมชนม่วงน้อยในประวัติศาสตร์ล้านนา เริ่มเมื่อพระยากาวิละย้ายที่ตั้งจากเมืองลำปางมาตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่นี้ เพื่อรวบรวมผู้คนขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา และทำการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2318-2339)

     ชุมชนเทศบาลตำบลม่วงน้อยปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวยองหนาแน่นที่สุด เนื่องจากมีการอพยพของชาวยองเข้ามาในพื้นที่นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2329 เจ้าเมืองยอง ได้ยอมเข้ากับ พระยากาวิละและพาไพร่พลอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำแม่ทา แม่กวงและแม่ปิง การอพยพชาวยองครั้งใหญ่ที่สุด คือปี พ.ศ. 2348  เมื่อพระยากาวิละได้ต่อสู้ขับไล่พม่า ออกไปจนพ้นเขตเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของพม่า ในดินแดนล้านนาและพระยากาวิละได้เลยเข้าไปตีเมืองยอง และหัวเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองยู้ เมืองหลวย ในเขตแดนพม่า พร้อมทั้งได้กวาดต้อนผู้คนมาแบบ “เทครัว” ผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมานี้มีทั้งชาวยอง ลื้อ เขิน และมอญ ซึ่งพระยากาวิละได้แบ่งผู้คนบางส่วนให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ชาวยองส่วนใหญ่และชาวลื้อ มอญ เขินบางส่วนได้ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองลำพูน  แถบบ้านเวียงยอง บ้านยู้ บ้านหลวย และที่บริเวณริมฝั่งแม่ทา แถบบ้านป่าซาง บ้านฉางข้าวน้อย บ้านแซม บ้านสะปุ๋ง บ้านป่าตาล บ้านหวาย บ้านดอน ฯลฯ


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th