Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     เทศบาลตำบลม่วงน้อยได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงเป็นฐานะเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศใน ราชกิจจาอุเบกขาเล่ม 116 ตอน 9 ก. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2542 เทศบาลตำบลม่วงน้อย มีประชากร 4,573 คน 1,709 หลังคาเรือน มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านไร่ , หมู่ 2 บ้านแซม , หมู่ 3 บ้านสะปุ๋งน้อย , หมู่ 4 บ้านม่วงน้อย , หมู่ 5 บ้านป่าตาล , หมู่ 6 บ้านท่ากอม่วง , หมู่ 7 บ้านไร่น้อย , หมู่ 8 บ้านสะปุ๋งหลวง 

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลม่วงน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภาคเหนือ และอยู่ทาง ทิศตะวันตกของจังหวัดลำพูน และอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอป่าซาง บริเวณพิกัด x 495100 , y 2042540 ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 116 ถนนสายเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ระยะทางห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 695 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางประมาณ 6 กิโลเมตร 

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เขตเทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ลักษณะภูมิประเทศ
     
ลักษณะสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลม่วงน้อย พื้นที่เป็นที่ราบมีแม่น้ำทาไหลผ่าน แบ่งเขตระหว่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ กับ เทศบาลตำบลม่วงน้อย เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก เทศบาลตำบลม่วงน้อยเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 9.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,875 ไร่ ความสูงตามระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 320 เมตร
   
สภาพทางธรณีสัณฐาน
   
จากการสำรวจและศึกษาพบว่า บริเวณพื้นที่ตำบลม่วงน้อยนั้นจะพบลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นบริเวณที่ราบตะกอนทับถมค่อนข้างใหม่ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปลานกลาง เนื้อดิน จะมีการระบายน้ำค่อนข้างดี เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และไม้ผล ตลอดจนตั้งถิ่นฐาน ส่วนที่อยู่ห่างออกไปจากแม่น้ำทาเนื้อดินละเอียดการระบายน้ำและเหมาะแก่การทำนา
  
ลักษณะภูมิอากาศปริมาณน้ำฝน
 
    เทศบาลตำบลม่วงน้อยมีลักษณะอากาศทั่วไป 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว จะมีอากาศค่อนข้างหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 14.63 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูฝนจะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
  
ปริมาณน้ำฝน
   
  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มีนาคม – เดือนมิถุนายน 17.54 มิลลิเมตร
     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม – เดือนตุลาคม 23.85 มิลลิเมตร
     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 0 มิลลิเมตร
  
ความชื้นสัมพัทธ์
     
ความชื้นในอากาศของเทศบาลตำบลม่วงน้อยเฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากพื้นที่ อยู่บริเวณใกล้ภูเขาและป่าไม้ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 75.9 % ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 92.6 % และเฉลี่ยต่ำสุด 54 %


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th