Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

เทศบาลมีชุมชน จำนวน 8 ชุมชน มีประชากรและครัวเรือน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร พื้นที่
(ตร.กม.)
เฉลี่ยครัวเรือน ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ชาย หญิง รวม
1 ชุมชนบ้านไร่ 258 325 357 682 1.39 2.64 490.65
2 ชุมชนบ้านแซม 332 385 408 793 1.33 2.39 596.24
3 ชุมชนบ้านสะปุ๋ง 263 284 360 644 1.01 2.45 637.62
4 ชุมชนบ้านม่วงน้อย 129 180 189 369 0.93 2.86 396.77
5 ชุมชนบ้านป่าตาล 232 298 287 585 1.49 2.52 392.62
6 ชุมชนบ้านท่ากอม่วง 139 207 224 431 1.34 3.10 321.64
7 ชุมชนบ้านไร่น้อย 133 179 186 365 0.95 2.74 384.21
8 ชุมชนบ้านสะปุ๋งหลวง 250 319 373 692 0.96 2.77 720.83
รวมทั้งสิ้น 1,736 2,177 2,384 4,561 9.40 2.67 485.21

การศึกษา
• ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนวัดบ้านไร่
     2. โรงเรียนบ้านป่าตาล
     3. โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง
•มีศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะปุ๋ง (เก่า) หมู่ 3 บ้านสะปุ๋ง
•มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลม่วงน้อย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย
•มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย จำนวน 1 แห่ง 

ศาสนา
•ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 6 แห่ง คือ
     1.วัดสะปุ๋ง หมู่ 3
     2.วัดสะปุ๋งหลวง หมู่ 8
     3.วัดป่าตาล หมู่ 5
     4.วัดบ้านไร่ หมู่ 1
     5.วัดท่ากอม่วง หมู่ 6
     6.วัดม่วงน้อย หมู่ 4
มีพระภิกษุ จำนวน 1 รูป สามเณร - รูป
มีพระภิกษุ จำนวน 1 รูป สามเณร 2 รูป
มีพระภิกษุ จำนวน 1 รูป สามเณร 4 รูป
มีพระภิกษุ จำนวน 3 รูป สามเณร - รูป
มีพระภิกษุ จำนวน 1 รูป สามเณร - รูป
มีพระภิกษุ จำนวน 2 รูป สามเณร - รูป

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
•งานประเพณีที่สำคัญ คืองานปอยหลวงตามหมู่บ้านต่าง ๆ งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานทำบุญสลากภัตร งานประเพณีสรงน้ำตามวัดต่าง 

ด้านสาธารณสุข
•ไม่มีโรงพยาบาลในเขตเทศบาล
•คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
•ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
•มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านแซม หมู่ที่ 2 มีนางคมคาย อินเทศน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
     เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
     นักวิชาการสาธารณสุข
     พยาบาลวิชาชีพ
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
     ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน - คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 136 คน
ประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการประชาชนแยกตามประเภท ดังนี้
     - บัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
     - บัตรเด็กอายุ 0-12
     - บัตรสุขภาพนักเรียน
     - บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
     - บัตรผู้นำชุมชน
     - บัตร อสม.
     - บัตรทหารผ่านศึก
     - บัตรสูงอายุ
     - บัตรผู้พิการ
     - บัตรพระภิกษุสามเณร
- บัตร
338 บัตร
48 บัตร
1,925 บัตร
16 บัตร
184 บัตร
18 บัตร
522 บัตร
123 บัตร
16 บัตร
สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล
     1.ผู้ป่วยใน 0 คน/ครั้ง
     2.ผู้ป่วยนอก 742/11,582 คน/ครั้ง 
คิดเป็นงบประมาณในการรักษาพยาบาลปีละ 355,018 บาท
สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัย
     1.อุบัติเหตุ(รถ) 13 ราย/ปี
     2.สาเหตุอื่น 151 ราย/ปี
ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานีอนามัย 5 อันดับแรก
     1.โรคระบบทางเดินหายใจ
     2.โรคระบบไหลเวียนเลือด
     3.โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและยึดเสริม
     4.โรคระบบย่อยอาหาร
     5.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
1,447 ครั้ง
590 ครั้ง
1,030 ครั้ง
317 ครั้ง
225 ครั้ง
(ข้อมูล : สถานีอนามัยตำบลม่วงน้อย ณ วันที่ 25 เมษายน 2555)

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th