Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่นประกอบกิจการร้านอาหาร รับจ้างทั่วไปทอผ้า แกะสลัก และค้าขาย  ประมาณร้อยละ 30 ย่านการค้าพาณิชย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ 2 ฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116   
     - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และเป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตร คือ หอมแดง กระเทียม และลำไย
     - ด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบขึ้นในครัวเรือน เช่น โรงงานทำข้าวเกรียบ โรงงานแกะสลัก ผ้าบาติก โรงสีข้าว แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
     - ด้านพาณิชยกรรม/การบริการ ธุรกิจการค้าในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทขายของชำ ผ้าบาติกและร้านขายอาหาร พอจะสรุปได้ดังนี้
          ตลาดสด
          ร้านอาหาร
          สถานีบริการน้ำมัน
          โรงงานอบลำไย
          โรงงานขนาดย่อม
          ธุรกิจอื่น ๆ ประมาณ
3 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
4 แห่ง
7 แห่ง
154 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th