Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่นประกอบกิจการร้านอาหาร รับจ้างทั่วไปทอผ้า แกะสลัก และค้าขาย  ประมาณร้อยละ 30 ย่านการค้าพาณิชย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ 2 ฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116   
     - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และเป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตร คือ หอมแดง กระเทียม และลำไย
     - ด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบขึ้นในครัวเรือน เช่น โรงงานทำข้าวเกรียบ โรงงานแกะสลัก ผ้าบาติก โรงสีข้าว แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
     - ด้านพาณิชยกรรม/การบริการ ธุรกิจการค้าในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทขายของชำ ผ้าบาติกและร้านขายอาหาร พอจะสรุปได้ดังนี้
          ตลาดสด
          ร้านอาหาร
          สถานีบริการน้ำมัน
          โรงงานอบลำไย
          โรงงานขนาดย่อม
          ธุรกิจอื่น ๆ ประมาณ
3 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
4 แห่ง
7 แห่ง
154 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th