Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

(1) การคมนาคม / จราจร
เทศบาลม่วงน้อย  มีถนนสายหลัก 2 สาย คือ
     •ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 (สายลำพูน – ลี้) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
     •ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 116 (สายอ้อมเมืองลำพูน-ป่าซาง) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

สำหรับการคมนาคมในเขตเทศบาลของชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน มีถนน จำนวน 139 สาย ยาวรวมทั้งสิ้น 38.289 กิโลเมตร แยกเป็น
     •ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 75 สาย ความยาว 13.188 กิโลเมตร
     •ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) จำนวน 6 สาย ความยาว 17.585 กิโลเมตร
     •ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก จำนวน 2  สาย ความยาว 2.181 กิโลเมตร
     •ถนนลูกรังบดอัด จำนวน 6 สาย ความยาว 5.335 กิโลเมตร
     ลักษณะถนนเชื่อมโยงกันโดยตลอด สภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพใช้งานได้ มีถนนเพียงบางสายที่มีสภาพชำรุด ขนาดแคบและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเทศบาลจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถนน ซอยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานต่อไป ส่วนการคมนาคมในย่านชุมชน มีความสะดวกพอสมควร

(2) การไฟฟ้า
     ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนหน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย คือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง รวมทั้งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลม่วงน้อย มีกองช่างของเทศบาลจะทำหน้าที่ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าซาง ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนนและซอยต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม  

(3) การประปา
     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อยใช้น้ำประปาของเทศบาลในการอุปโภคบริโภค มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ 1,513 ราย แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาใช้น้ำจากใต้ดิน โดยทั่วไปปริมาณน้ำประปาที่แจกจ่ายให้กับประชาชนเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน    

(4) การสื่อสารและโทรคมนาคม
     ในเขตเทศบาลมีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 11 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อยมีโทรศัพท์ใช้ประมาณ 90 % (รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ) และสามารถรับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ และ หนังสือพิมพ์ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ แต่ประชาชนสามารถใช้บริการในพื้นตำบลป่าซาง ซึ่งห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 6 กิโลเมตร มีเสียงตามสายประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  

(5) การใช้ที่ดิน  
     การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้ในทางการเกษตร มีเพียงบางส่วนที่ใช้ที่ดิน ในการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจ


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th