Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ได้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อกำจัดของเทศบาล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลในลักษณะการใช้ถ้อยคำ ที่คล้องจองกัน ดังต่อไปนี้
     “เทศบาลตำบลม่วงน้อย เป็นชุมชนน่าอยู่ สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการบริหาร”
    
     หลังจากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์แล้ว ได้นำกรอบวิสัยทัศน์ไปสู่การกำหนดเป็นพันธกิจและจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  ดังนี้
พันธกิจหลักของเทศบาลตำบลม่วงน้อย (MISSION)
พันธกิจหลักที่ 1
     ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 2
     พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
พันธกิจหลักที่ 3 
     ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 4 
     ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พันธกิจหลักที่ 5 
     เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th