Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
1.2 พัฒนาระบบจราจร
1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
1.4 ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2.2 ลดต้นทุนการผลิตให้แก่ประชาชน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม 3.1 พัฒนาสถานศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนทุกระดับ
3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน
3.3 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3.4 การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 4.1 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.2 พัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาคาร
4.3 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 5.1 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
5.3 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
5.4 พัฒนา ปรับปรุงรายรับ - รายจ่าย ของเทศบาล
5.5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.1 สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 บำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวังและจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th