Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเลขานุการสภาเทศบาล งานรักษาความสงบ งานจัดการเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
     - งานทะเบียนราษฎร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชี โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัฒนา/ดำเนินการดูแลและระบบบริการประปา 


กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
     ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติและของรัฐบาล จัดการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามบทบัญญัติในแผนงานการจัดการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศึกษาประถมวัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานประเพณี  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 


กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัสดุ 
     - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 


กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     - งานวิศวกรรม 
     - งานสถาปัตยกรรม
     - งานผังเมือง 
  ฝ่ายการโยธา
    - งานธุรการ
    - งานสาธาณูปโภค
    - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - งานประชาสัมพันธ์ 
     - งานจัดทำงบประมาณ
     - งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชน คนยากจน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพสังคม งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานพัฒนาชุมชน
     - งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานวางแผนสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานบริหารงานสาธารณสุข
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     - งานด้านการบริการสาธารณสุข


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th