Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

ตาราง แสดงอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ณ 31 กันยายน 2561)
ส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ / ระดับ รวม ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมลูกจ้าง รวมพนักงานและลูกจ้าง
ปง. ชง. ปก. ชก. อก.            
สำนักปลัดเทศบาล 1 - - 3 2     7 3 -                3 10
กองวิชาการและแผนงาน - - - 2 1     3 - -   - 3
กองคลัง - 1 - - 2     3 1 1   1 4
กองช่าง - 3 - - 1     4 1 -   1 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 1 - - 1     2 2 -   2 4
กองการศึกษา - - - - 1     3 - 4   4 7
กองสวัสดิการและสังคม 1 - - 1 1     3 - -   - 3
กองการประปา - - - - -     - 1 -   1 1
รวม 2 5 - 6 9     25 7 5   12 37


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเลขานุการสภาเทศบาล งานรักษาความสงบ งานจัดการเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
     - งานทะเบียนราษฎร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชี โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัฒนา/ดำเนินการดูแลและระบบบริการประปา 


กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
     ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติและของรัฐบาล จัดการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามบทบัญญัติในแผนงานการจัดการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศึกษาประถมวัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานประเพณี  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 


กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัสดุ 
     - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 


กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     - งานวิศวกรรม 
     - งานสถาปัตยกรรม
     - งานผังเมือง 
  ฝ่ายการโยธา
    - งานธุรการ
    - งานสาธาณูปโภค
    - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - งานประชาสัมพันธ์ 
     - งานจัดทำงบประมาณ
     - งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชน คนยากจน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพสังคม งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานธุรการ 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานพัฒนาชุมชน
     - งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
     ดำเนินงานในส่วนของงานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานวางแผนสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
     - งานบริหารงานสาธารณสุข
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     - งานด้านการบริการสาธารณสุข


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th