Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     ด้วยนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อยในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา คุณภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นในทิศทางเดียวกัน จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ สำหรับเด็ก ๘๐ – ๑๐๐ คน 
     พร้อมกันนี้ เทศบาลตำบลม่วงน้อยได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กให้ได้รับความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้  จึงได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างรั้ว โรงจอดรถ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย มีพนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ คน รับดูแลเด็กอายุระหว่าง ๒-๔ ปี (ก่อนระดับปฐมวัย) มีเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๖๔ คน ได้แบ่งการดูแลเด็กออกเป็น ๒ ระดับ คือ ห้องเด็กเล็ก และห้องเด็กโต มีการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีการประเมินคุณภาพจากรมการอนามัย(มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่) และจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นประจำทุกปี ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลม่วงน้อยผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก

การรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง
     ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม รับเด็กเข้าศูนย์ในวันที่ 16 พฤษภาคม (โดยเปิดรับเด็กที่เกิดถึงวันที่ 30 มิถุนายน)
     ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม รับเด็กเข้าศูนย์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยเปิดรับเด็กที่เกิดถึงวันที่ 30 ธันวาคม)
(ติดต่อขอรับ – ส่งใบสมัคร ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย) 
คุณสมบัติเด็ก
     1. เด็กที่สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย หรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย
     2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป
     3. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการเรียน
  
เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
     2. สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ชุด 
     3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ชุด
     4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
     5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
     6. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
     ระยะเวลาในรอบปีการศึกษา เริ่มต้นปีการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม และสิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 230 วัน ดังนี้
 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม – 20 ตุลาคม 
 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน
   
     อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By wnt.co.th


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th