Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01 พ.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย คำสั่งเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
01 พ.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย คำสั่งเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
01 พ.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
29 เม.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย คู่มือปฏฺิบ้ติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 เม.ย. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
18 ม.ค. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตราฐานทั่้วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6)
18 ม.ค. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
18 ม.ค. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
18 ม.ค. 2565 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th