Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
Responsive image
 
 โครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย ได้จัดโครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
1. เพื่อสนองตอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 2548 ในการประกันคุณภาพภายใน ต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียน และสถาบันที่จบมา
3.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อยและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี ให้ทำกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อจัดแสดงผลงานนิทรรศการการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย นายเสกสรร ลังกาพินธ์ เป็นประธานในพิธี
 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th