Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่่อการจัดทำแผนพัฒนา
Responsive image
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ เทศบาลตำบลม่วงน้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนประชาคมชุมชน สัดส่วนประชาคมชุมชนตำบล และประชาชนโดยทั่วไป) พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลม่วงน้อย (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (2) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างแผนดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์
โดย : กองวิชาการและแผนงาน
ข่าว/ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
         
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th