Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายนคร พงษ์ดา
ประธานสภาเทศบาล ตำบลม่วงน้อย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 9701 6026
Responsive image
Responsive image
นายนิวัฒน์ กิติวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล ตำบลม่วงน้อย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 1784 5175
Responsive image
นายสมบูรณ์ รัตนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 7175 3047
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ กันทาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 9852 7431
Responsive image
นายอนันต์ ไชยประสพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 4484 9984
Responsive image
นายพัฒนา ยะกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 3324 0380
Responsive image
นายสวงค์ อุ่นอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
06 5020 4603
Responsive image
นายบุญทวี ไชยรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 6115 7449
Responsive image
นายนิรันดร์ มูลรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 9557 4194
Responsive image
นายกตัญญู ไชยวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
09 7301 0265
Responsive image
นายศิริโชติ ลังกาพินธ์ุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 7187 7253
Responsive image
นายชาญณรงค์ อุปละกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 2193 8081

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th