Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงน้อย
Responsive image
Responsive image
นางสิริวลัย มฤคทัต
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวปรีณาภา น้อยเสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นายนิวัฒน์ กฤตวิริยะตระกูล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอรสราดา บุญเย็น
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
Responsive image
นางเกษร สุวรรณกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นางเกศินี ทองมณีนิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายธรรมรัตน์ เกวี
นักทรัยากรบุคคล
Responsive image
นางพรทิพย์ วงษาปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายวิชัย ทัศนสาคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสมชาย เริ่มลึก
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
สิบเอกเอกภพ โพธิพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นางแจ่มจันทร์ ฝั้นพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวจุรีรัตน์ หมื่นสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสาโรจน์ สุตาจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวอัจฉราพร เมืองสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทวิช ฤทธิเดช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายธนภัทร วรนาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายณัฐพร วงศ์วิริยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางเพชรลดา ทาวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางนงคราญ รวมธรรมสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th