Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสกุลณา สิงห์คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางหนึ่งฤทัย ปกปิงเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นางสาวเบญจมาศ ปัญญาวารินทร์
นิติกร
Responsive image
นายนิวัฒน์ กฤตวิริยะตระกูล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอรสราดา บุญเย็น
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
Responsive image
นางเกษร สุวรรณกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นายกิตติวัฒน์ กันทารักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายธรรมรัตน์ เกวี
นักทรัยากรบุคคล
Responsive image
นางพรทิพย์ วงษาปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายนที จ่อจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสมชาย เริ่มลึก
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายวัฒนา จันทร์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
สิบเอกเอกภพ โพธิพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอัจฉรา เสนป่าหมุ้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางแจ่มจันทร์ ฝั้นพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวจุรีรัตน์ หมื่นสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวอัจฉราพร เมืองสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายเสกสรร แสงศิลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายณัฐพร วงศ์วิริยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายเกรียงไกร จิโนเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางนงคราญ รวมธรรมสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th